Obec Zálší

GDPR

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Vážení občané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat

o tom, jak obec Zálší zpracovává vaše osobní údaje.

 

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:

Obec Zálší

Zálší 53

39181 Veselí nad Lužnicí

zastoupená : Jiřinou Sedláčkovou - starostkou

tel: 777540671

E-mail. info@zalsi.eu

ID datové schránky : v8damc8

 

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce Zálší?

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám

pomáhá chránit vaše osobní údaje.Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je :

Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, tel: 773 823 040. E-mail:

info@gdprproobce.com

 

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy,

můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu  osobních údajů.

 

4. Z jakého důvodu zpracovává obec Zálší vaše osobní údaje?

Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám  to ukládá zákon nebo jiný právní

předpis (zejm. zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.133/2000

Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní

samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

 

5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky

dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům

předáváme osobní údaje jen v případě, že  jeto nutné pro splnění naší povinnosti ( např.

externí účetní).

 

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí ?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 

7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou  v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy

obce, příp.po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva ?

Kdykoli od nás můžete požadovat, abychom

-  vám umožnili přístup k vašim osobním údajům

-  opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné

-  vymazali vaše osobní údaje ( v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku

   17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

 

 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

 Můžete nás požádat, abchom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovaným osobním údajům a o informace o zpracování

těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní

údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

 

11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však

povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou  totožnost doložili.

 

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých

případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

13. Kolik taková odpověď stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat

náhradu některých nákladů ( např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam

všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

 

 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

 Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo

kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená

na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená , že zpracování osobních  údajů do odvolání

souhlasu je legální.

 

15. Co máte konat, pokud se domníváte , že nezpracováváme vaše osobní údaje 

      správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo

máte právo podat stížnost u dozorového orgánu ( Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 16.07.2019

Dnes má svátek: Luboš

Aktuality

Koncert dechové hudby
více
Rozpočtové opatření č.6 a 7
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu
více
Závěrečný účet obce za rok 2018
více
Volby - oznámení
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Veřejná vyhláška - finanční úřad
více
Spolek Přátelé obce Zálší a Klečaty
více
Návrh závěrečného účtu a zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2018
více
Rozpočtová změna č.3
více
Závěrečný účet za r.2018
více
Pouťové odpoledne
více
Rozopočtové opatření č.2
rozpočtové opatření č.2.2019
více
I.rozpočtové opatření
více
Rozpočtové opatření 2019
rozpočtové opatření č.1.2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení veřejnou vyhláškou
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
více
Schválený rozpočet na r. 2019
více
Pořízení domovní čistírny odpadních vod
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Veselsko
více
Rozpočtové opatření č.12
více
Návrh rozpočtu na rok 2019, návrh střednědobého výhledu na r.2020-2021
více
Rozpočtové opatření č.11
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Zveřejnění výsledku voleb do zastupitelstva obce Zálší a Klečaty
více
Rozpočtové opatření č.9
více
Svoz odpadu
více
Oprava místních komunikací
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Soutěž historických vozidel
více
Ochranné letecké pásmo
více
rozpočtové opatření č.7
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Stanovení počtu zastupitelů
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Ochrana osobních údajů
více
Usnesení / stavba Kočín-Mírovka/
více
Veřejná vyhláška
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Závěrečný účet za r.2017
více
Návrh závěrečného účtu
více
Rozpočtové opatření č 3.2018
více
Rozpočtové opatření č. 2.2018
více
Rozpočtové opatření 1.2018
více
Oznámení
více
Výroční zpráva za r. 2017
více
Rozpočtové opatření č.16
více
Oznámení o konání ZO Zálší
více
Rozpočtové opatření č. 15
více
Veřejná vyhláška
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Schválený střednědobý rozpočet
více
Rozpočtové opatření č.14
více
Rozpočet 2018
Schválený rozpočet na r. 2018. Schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
více
TDO Lužnice - rozpočtové opatření
více
Oznámení o schválení rozpočtu
více
Rozpočtové opatření č.13.2017
více
Oznámení o konání zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.12
více
Rozpočet DSO Veselsko na rok 2017
více
Návrh střednědobého rozpočtu
více
Rozpočet na r.2018
více
Rozpočtové opatření č.11
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
více
Zásady a podmínky odstranování a oklešťování dřevinm
více
Kočín - Mírovka , nové vedení 400 kV
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Kočín - Mírovka
více
Návrh opatření obecné povahy
více
Rozpočtové opatření č. 9
r
více
rozpočtové opatření č. 2
více
rozpočtové opatření 6,7,8 - 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálší
více
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
volby 2017
více
oznámení o zahájení
více
návrh rozpočtového optření
více
Draženbí vyhláška
více
oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
více
Rozpočtové opatření č.5
více
rodáci - foto
více
oznámení
oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Závěrečný účet za rok 2016
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu zveřejňuje obec Zálší závěrečný účet obce za r. 2016. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obec. úřadu Zálší ve dnech - každou středu od 17 - 19 hod. Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Zálší
více
závěrečný účet, zpráva
více
rozpočtové opatření č.2
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o zveřejnění
více
Výhledový rozpočet obce Zálší
více
Závěrečný účet
více
Oznámení
více
Rozpočtové opatření 12,13, 1/2017
více
výroční zpráva za rok 2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočet
více
obecně závazná vyhláška 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Zálší č.1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
více
Návrh rozpočtu na 2017
více
změna rozpoč.opatření 10/2016
více
Výkaz o plnění rozpočtu
více

30.9.2009 Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (83%)
83%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (17%)
17%

Virtuální prohlídka