GDPR

Informační povinnost správce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informacni-povinnost.docx 18.8 Kb
zaznamy-o-cinnosti-zalsi.pdf 481 Kb

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Vážení občané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat

o tom, jak obec Zálší zpracovává vaše osobní údaje.

 

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:

Obec Zálší

Zálší 53

39181 Veselí nad Lužnicí

zastoupená : Jiřinou Sedláčkovou - starostkou

tel: 777540671

E-mail. info@zalsi.eu

ID datové schránky : v8damc8

 

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce Zálší?

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám

pomáhá chránit vaše osobní údaje.Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je :

Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, tel: 773 823 040. E-mail:

info@gdprproobce.com

 

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy,

můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu  osobních údajů.

 

4. Z jakého důvodu zpracovává obec Zálší vaše osobní údaje?

Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám  to ukládá zákon nebo jiný právní

předpis (zejm. zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.133/2000

Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní

samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

 

5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky

dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům

předáváme osobní údaje jen v případě, že  jeto nutné pro splnění naší povinnosti ( např.

externí účetní).

 

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí ?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 

7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou  v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy

obce, příp.po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva ?

Kdykoli od nás můžete požadovat, abychom

-  vám umožnili přístup k vašim osobním údajům

-  opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné

-  vymazali vaše osobní údaje ( v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku

   17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

 

 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

 Můžete nás požádat, abchom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovaným osobním údajům a o informace o zpracování

těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní

údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

 

11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však

povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou  totožnost doložili.

 

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých

případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

13. Kolik taková odpověď stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat

náhradu některých nákladů ( např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam

všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

 

 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

 Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo

kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená

na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená , že zpracování osobních  údajů do odvolání

souhlasu je legální.

 

15. Co máte konat, pokud se domníváte , že nezpracováváme vaše osobní údaje 

      správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo

máte právo podat stížnost u dozorového orgánu ( Úřad pro ochranu osobních údajů).