Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Zálší č. 2 /2005
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce
Zálší č. 2 /2005


k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvíchZastupitelstvo obce Zálší vydalo dne 3.2.2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) téhož zákona a podle § 24 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje některá omezující opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu obce Zálší

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Územní obvod obce Zálší tvoří území obce Zálší a území spádové obce Kleč(2) aty.
(3) Pro úč(4) ely této vyhlášky se za veřejný pořádek v obci považuje stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití obč(5) anů i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
(6) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1).
(7) Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy má pes upevněné vodítko, avšak není veden ani uvázán k jinému předmětu pevně spojenému se zemí.
(8) Osoba kontrolující pohyb psa je osobou, v jejímž doprovodu se pes na veřejném prostranství pohybuje.


Čl. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku a pravidla pro pohyb psů na vymezených veřejných prostranstvích

(1) Za č(2) innosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci Zálší se považuje:
a) volné pobíhání psů na vymezených veřejných prostranstvích
b) stanování na určc) ených veřejných prostranstvích

(3) Č(4) innosti uvedené v odst. 1 písm. a) jsou zakázány na těchto veřejných prostranstvích:
- všechna veřejná prostranství, která jsou uvedená v grafické příloze č. 1 k této obecně
závazné vyhlášce žlutou barvou.
(5) Č(6) innosti uvedené v odst. 1 písm. b) jsou zakázány na veřejných prostranstvích, která jsou uvedena v grafické příloze č(7) . 1 k této obecně závazné vyhlášce zelenou barvou..


Čl. 4
Povinnosti osob kontrolujících pohyb psa
Osoba kontrolující pohyb psa po veřejném prostranství je povinna zvířetem způsobenou nečistotu (tuhý exkrement) neprodleně odstranit.


Čl. 5
Kontrolní činnost sankce
( 1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují pověření členové Obecního úřadu
Zálší
(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 2) .


Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Zálší ze dne 7.10.2004, č. 1/2004 o ochraně veřejného pořádku, životního prostředí a čistotě na území obce.


Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.2.2005.
…………………………. ………………………..
Zuzana Picmausová Marek Klouda
starosta místostarosta

Vyvěšeno : 4.2.2005

Sejmuto : 19.2.2005

---------------------------------------------------------------------
1) § 34 zákona č2) . 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3) např. zákona č4) . 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákona č5) . 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.